Имиграционна Точкова Система – Австралия

abc_Точкова Система

Квалифицирани Професии, Списъци и Точкова Система

 

Вие трябва да наберате най-малко 60 точки на точковата система, за да имате право да бъдате поканен да кандидатствате за тази виза.

Ако сте поканен да кандидатствате, трябва да се постигнете най-малката оценка, посочена във Вашето писмо за покана.

Тази информация ви казва това за което може да ви бъдат присъдени точки. Доказателствата трябва да се предоставят в списъка за проверка на документ.

Как се присъждат точки ?

Точки се присъждат въз основа на факторите, изброени в таблицата по-долу. Всички фактори се оценяват така като са в момента, в който сте поканени да кандидатствате за тази виза.

Фактор Описание Точки
Възраст 18-24 години 25
25-32 години 30
33-39 години 25
40-44 години 15
45-49 години 0
Способност английски език Резултатите от теста трябва да са на не повече от три години, непосредствено преди деня, в който е подадено заявлението за издаване на виза. Компетентен английски:

 • резултат най-малко шест за всеки от четирите компонента : говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или B за всеки от четирите компонента на тест OET или
 • представете доказателства, че сте гражданин на и притежавате паспорт от Канада, Нова Зеландия, Република Ирландия, Обединеното кралство или Съединените американски щати
0
Свободно ниво на владеене на английски: резултат най-малко седем за всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или B за всеки от четирите компонента на тест OET 10
Превъзходен английски: резултат най-малко осем аа всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или A за всеки един от четирите компонента на тест OET 20
Квалифицирана заетост Само 20 точки могат да бъдат дадени за всяка комбинация от квалифицирана работа в и извън Австралия Извън Австралия: квалифицирана работа във вашата номинирана квалифицирана професия или тясно свързана квалифицирана професия,
 • За квалифицирана работа за най-малко три, но по-малко от пет години (от последните 10 години)
5
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко пет, но по-малко от осем години (от последните 10 години)
10
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко осем и до 10 години (от последните 10 години)
15
В Австралия: квалифицирана работа във вашата номинирана квалифицирана професия или тясно свързана квалифицирана професия,
 • За квалифицирана работа за най-малко една, но по-малко от три години (от последните 10 години)
5
 • За квалифицирана работа за най-малко три, но по-малко от пет години (от последните 10 години)
10
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко пет, но по-малко от осем години (от последните 10 години)
15
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко осем и до 10 години (от последните 10 години)
20
Квалификации Докторска степен от австралийска образователна институция или друга докторска степен от признат стандарт 20
Най-малко бакалавърска степен от австралийска образователна институция или друга степен на признат стандарт 15
Диплома или търговска квалификация завършени в Австралия 10
Награда или квалификация, призната от оценкяващия орган при оценката на квалифицирана професия, 10
австралийско изискване за проучване Един или повече степени, дипломи или търговски документи, издадени от австралийска образователна институция, които отговарят на изискването за австралийско проучване 5
Други фактори Сартифициран преводач 5
Проучване в регионална Австралия или нисък прираст на населението на столичен район на (без дистанционно обучение) 5
Квалификация партньорски умения 5
Професионална година в Австралия в продължение на най-малко 12 месеца от четирите години преди деня, в който сте били поканени да кандидатствате 5
Номинация / спонсорство (където е необходимо) Номинация от страна или територия правителство ( виза подклас 190 само) 5
Номинация от страна или територия на правителството или спонсорство от член на семейството, допустими да пребивават и работят в определен / обозначен раьон (само виза подклас 489) 10

Възраст

Можете да получате до 30 точки базирани на възрастта ви в деня, когато сте поканени да кандидатствате.

Трябва да сте по-млад от 50 години, когато сте бил поканен да кандидатствате за тази виза.

Способност на английски език

Трябва да бъдете в състояние да докажете, че имате най-малко „компетентни“ английски езикови способности по времето, когато сте поканени да кандидатствате. За да направите това трябва да се покажете, че:

 • ако сте гражданин на и притейавате паспорт от Канада, Нова Зеландия, Република Ирландия, Обединеното кралство или Съединените американски щати или
 • можете да покриете най-малко шест за всеки от четирите компонента : говорене, четене, слушане и писане на международната система за английски език, чрез ( IELTS ) тест или покриете B за всеки от четирите компонента на професионален английски тест ( OET ).

Не се дават точки за компетентен английски език.

Можете да получите 10 точки за „опитен“ английски и 20 точки за „най-висок“ английски. Трябва да предоставите доказателства за:

 • Свободно ниво на владеене на английски: резултат 7 за всеки от четирите компонента : говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или резултат B за всеки от четирите компонента на OET
 • Превузходен английски: резултат осем за всеки от четирите компонента : говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или резултат A за всеки един от четирите компоненти на ОЕТ.

IELTS има обучение за академичен тест и общ тест. Трябва да се явите на изпит за общо обучение, освен ако вашата оценка не покажат нещо друго. Трябва да предоставите протокола от изпита под формата на брой (РФ), който е на вашия IELTS сертификат. Резултатите от теста на вашия IELTS или OET трябва да бъдат не по-стари от три години непосредствено преди деня, в който можете да подадете молбата си за виза.

kКвалифицирана заетост

Можете да получат до 20 точки за квалифицирана работа.

Трябва да имате точки за квалифицирана работа в 10-те години преди да сте бил поканен да кандидатствате, най-малко 20 часа платен труд на седмица във вашата номинирана квалифицирана професия и / или тясно свързана специалност.

Квалифицирана заетост е когато:

 • съответния оценяващ орган предоставя становище като подходяща оценка на уменията , че вашата работа е квалифицирана (можете да използвате датата, на която квалифицираната работа е започнала)
 • трудовия ви опит отговаря на стандартите за квалифицирана работа, определен от съответния орган с оценка на техния уебсайт.

Оценка на органите, които имат обществено достъпни стандарти на своя уебсайт отнасящи се до оценка за квалифицирана работа са:

Ако съответните стандарти на оценяващия орган за оценка на квалифицираната работа не са публично достъпни стандарти, като трудов опит, то те трябва да отговарят най-малко на минималното индикативно ниво на уменията определени от Австралия и Нова Зеландия от стандартната класификация на професиите (ANZSCO). Това може да се приложи за професиите, които изискват регистрация като доказателство на подходящата оценка на уменията.

Какво е тясно свързана професия?

Всички периоди на заетост в тясно свързани професии трябва да бъдат предприети на ниво еквивалентно на уменията на вашата номинирана окупация. Това означава, че всяка от професиите за които твърдите, че са „тясно свързани“ за да са номинирана професия трябва да бъдат:

 • в същата ANZSCO Единична група. Например, професията на управление счетоводител и счетоводител данъчно облагане са в една и съща група или
 • в съответствие с пътя на израстване в кариерата. Например, счетоводител, главен финансов директор или
 • когато съответния оценяващ орган е установил, че наемането на работа е тясно свързано с номинираната специалност.

Допълнителна информация относно работното място, ниво на умение и ANZSCO единични групи са на разположение на сайта – виж Австралия Информация за признати квалификации (Asri).

Работа най-малко 20 часа седмично

„Да работим за най-малко 20 часа седмично“ означава 20 часа платен труд всяка седмица. Можете също така да се отговори на това изискване когато вашата работа предвижда променлива продължителност на работното време, които се простират отвъд една седмица,като някои работници на смени и летци.

Квалификации

Можете да получате до 20 точки на базата на вашата образователна квалификация по времето, когато са били поканен да кандидатствате.

Точките могат да бъдат дадени за най-високата висша квалификация. Например, ако сте завършили бакалавърска степен и докторска степен, можете да получите точки за степен доктор.

Съответният орган за оценка на вашата номинирана професия обикновено може да определи дали вашите квалификации са на стандарт, който е съпоставим със съответната австралийска квалификация.

Ако съответната оценка на органа, който извършва оценката на уменията в, не може да ви даде мнение за вашите квалификации, свържете се с професионалното образование за обучение и услуги за оценяване.

Докторска степен

За да получите 20 точки за докторска степен трябва да отговаряте на изискванията за присъждане на докторска степен от австралийска образователна институция или присъждане на докторска степен от друга образователна институция, която е сравнима с докторат по австралийските стандарти.

Доктората по принцип се състои от повече от 4 години на обучение, включващо обширни изследвания, лекционни курсове, изпити и писане на дисертации.

Бакалавърска степен

За да получите 15 точки за това, че притежавате най-малко бакалавърска степен трябва да отговаряте на изискванията за присъждане на бакалавърска степен от австралийска образователна институция или квалификацията ви трябва да се разглежда като най-малката сравнима с бакалавърска степен по австралийските стандарти.

Например диплома за медицинска сестра завършена в Обединеното кралство като цяло се разглежда от съответния оценяващ орган като сравнима с бакалавърска степен от Австралия.

Забележка: За да получите 15 точки за магистърска степен трябва да имате също бакалавърска степен завършена в Австралия или в чужбина или степента магистър трябва да се разглежда като най-малката сравнима с равнището на бакалавърска степен по австралийските стандарти.

Австралийска диплома или търговска квалификация

Можете да получите 10 точки за австралийска диплома или квалификация за австралийска търговия.

Всяка друга квалификация

Можете да получите 10 точки за всяка друга квалификация или награда, която е призната като подходящи за вашата номинирана професия във вашата оценката на уменията от съответния оценяващ орган.

Тези страници с информация може да се използват от потенциалните кандидати, които искат да номинират квалифицирана професия, която е приемлива за постоянно и временно квалифицирана имиграция към Австралия в рамките на тези програми:

Списък на квалифицираните професии (SOL)

Текущия списък на квалифицираните професии (SOL) се прилага за независими точки базирани за квалифицирана имиграция (не е номиниран от държава или правителствена територия) и семейните спонсорирани приложения. Той се използва също така и от Временните завършили (подклас 485) кандидати за виза в направление Завършил работа.

Кандидатите, които изискват оценка на уменията като част от тяхното заявление за виза трябва да се свържат съответено с оценяващ орган директно за да получат оценка на уменията си. Оценяващия орган ще предостави всички
необходими приложения, форми и свързаната с тях информация, отнасяща се до оценката.

Вижте:
Списък на квалифицираните професии (108KB PDF файл)
Списък на квалифицираните професии (49KB Word файл)

Консолидиран списък на спонсорираните професии (CSOL)

Сегашната CSOL е от значение за:

 • Базирани точки на кандидати за квалифицирана имиграция, които са номинирани от една държава, територия, правителствена агенция в рамките на Държавен план за имиграция
 • кандидати, кандидатстващи по схемата за работещ (ENS), които трябва да са били номинирани от австралийски работодател за да се запълни една позиция в дадена професия, която се е появила в CSOL
 • Временна работа (квалифициран) виза (подклас 457)
 • Виза трудов стажант (подклас 442)
 • Обучение и научни изследвания за виза (подклас 402)
 • Трудова Стажант (подклас 442).

Вижте: 
Консолидиран списък на квалифицираните професии (255KB PDF файл)
Консолидиран списък на квалифицираните професии (Word файл 98KB)

Австралийска и новозеландска стандартна класификация на професиите (ANZSCO)

ANZSCO е публикувана от австралийското бюро за статистика и е приложим списък за съответните професии, отговарящи на условията по схемата за регионална спонсорирана имиграция (RSMS). RSMS избираеми професии са ограничени до тези, които се категоризират в ANZSCO при ниво на умение 1, 2, или 3. Ниво на умения в четири професии могат да бъдат допустими по споразумение направление RSMS, ако споразумението за труда е договорено между номиниращия работодател и австралийското правителство.

Оценяващи органи за Квалифицирани професии

anketi_mark

Кандидатите, които изискват оценка на уменията си като част от тяхното заявление за виза трябва да се свържат със съответния оценяващ орган директно за да получат оценка на уменията си, преди да представят тяхното заявление за виза.

Оценяващия орган ще осигури всички необходими форми и приложения на свързаната с тях информация, отнасяща се до оценката. Няма да има такса от оценяващите органи за извършване на оценката.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273