Квалифициран независим имигрант – Австралия

skilled_worker

Skilled Independent виза (подклас 189)

Характеристики

Това е точкова виза за опитни квалифицирани работници, които не са спонсорирани от работодател, член от семейството или предлойени от страна или правителство.

Тя позволява да се живее и работи в Австралия, като постоянно пребиваващ.

Изисквания

Може да кандидатствате за тази виза, ако сте поканени. Когато са ви изпратили писмо – покана,също трябва да имате:

 • предложената професия да е в съответния списък на квалифицирани професии
 • подходяща оценка на уменията ви за тази професия
 • да не сте навършили 50-годишна възраст
 • да имате постигнати резултати по точковата система, каквито са посочени в писмото-покана
 • да вледеете в минимална степен английски език.

Виза за квалифицирани независими имигранти (подклас 189) е виза за постоянно пребиваване на квалифицирани работници тествани с точкова система, които искат да работят и живеят в Австралия.

За да можете да кандидатствате за тази виза трябва да проявите интерес и след това да бъдате поканени чрез SkillSelect.

Може да бъдете в или извън Австралия, когато кандидатствате или когато ви се издава визата.

Повече информация

Повече информация можете да получите от следните брошури:

Какво тази виза ви позволява да направите ?

Това е виза за постоянно пребиваване. Тя ви позволява на вас и всички членове на семейството ви, на които също е била отпусната тази виза да:

 • останете в Австралия за неопределено време
 • работите и да учите в Австралия
 • запишете схема за здравно осигуряване в Medicare Австралия
 • кандидатствате за Австралийско гражданство (ако е допустимо)
 • спонсорирате допустими роднини за постоянно пребиваване
 • пътувате до и от Австралия в продължение на пет години, считано от датата на предоставяне на визата (след това време ще се нуждаете от друга виза, за да се върнете в Австралия).

Преди да кандидатствате

За да можете да кандидатствате за тази виза, първо трябва да подадете заявление за проявен интерес и след това да бъдат поканени чрез SkillSelect . Ако получите покана ще разполагате с 60 дни за да кандидатствате онлайн за визата. През това време не можете да променяте информацията според вашите интереси.

За да подадете заявление за проявен интерес, трябва да имате компетентни езикови умения на английски и положителна оценка на уменията ви за предложената професия (или програмата Готов за работа, ако е приложимо).

Вашето заявление за виза ще изисква обширни подкрепящи документи, както е посочено в списъка за проверка на документите. Започнете събирането на документите си още в началото на процеса дори преди да сте подали заявлението за проявен интерес.

Паспорта ви

Имате нужда от валиден паспорт или друг документ за пътуване. Ако планирате да получите нов паспорт трябва да го направите преди да кандидатствате за виза. Ако получите нов паспорт след като сте подали молбата си дайте подробности за него на един от нашите офиси .

Цена

Таксите за издаване на виза са посочени в такси .

Втора вноска

Вие трябва да плати втора вноска за всеки член на семейството включен в молбата Ви, който:

 • е навършил 18 години по време на подаване на заявлението
 • не владее функционален английски език.

Таксата трябва да бъде платена, преди да получите виза.

Доказателство за функционален английски обяснява как можете да докажете вашите езикови способности.

Други разходи

Може да се наложи да платите други разходи, като например разходи за медицински прегледи, полицейски удостоверения или други свидетелства и тестове. Вие сте отговорни за вземане на необходимите мерки.

Пуснете заявление за проявен интерес

Тази информация ви казва какво трябва да се направи, за да кандидатствате за Виза за квалифициран независим имигрант (подклас 189).

Ако сте поканени да кандидатствате за тази виза ще разполагате с 60 дни за да го направите. Поканите се основават на твърденията направени в заявлението за проявен интерес така, че вашата кандидатура трябва да отразява информация която сте предоставили в израз на вашия интерес и да бъде подкрепена с доказателства.

Кой може да получи тази виза ?

Може да кандидатствате за тази виза ако сте поканени. Когато са ви изпратили писмо- покана, трябва да имате:

 • предложена професия, която е в съответния списък на квалифицирани професии
 • получена подходяща оценка на уменията си за тази професия
 • да не сте навършили 50-годишна възраст
 • постигнати резултати посочени в писмото-покана въз основа на точков тест
 • минимална степен на владеене на английски език.

Здравни изисквания

Трябва да отговаряте на определени здравни изисквания . Нуждата от здравни тестове ще зависи от личните ви обстоятелства, включително и страната ви на гражданство, времето прекарано в друга страна през последните пет години, както и предвидената ви дейност в Австралия. Резултатите от здравните ви прегледи обикновено са валидни в продължение на 12 месеца.

Това се отнася за вас и всички зависими от вас членове на семейството включени в молбата Ви.

Вие трябва да сте в състояние да организирате вашия здравен тест предварително , преди подаване на заявлението за виза.

Изискване за характер

Трябва да отговаряте на определени изисквания за характер . Трябва да имате издаден сертификат от полицията на страната ви в която сте живели в продължение на 12 месеца или повече през последните 10 години, след навършване на 16-годишна възраст.

Това се отнася за вас и всички зависими от вас членове на семейството посочени в молбата Ви независимо дали те са имигриращи или не.

Дългове към австралийското правителство

Не трябва да имате неизплатени задължения към австралийското правителство или ще трябва да заплатите всички задължения към австралийското правителство преди да ви бъде предоставена тази виза.

Осигуряване на биометрични данни

Може да бъдете помолени да предоставите биометрични данни, като част от заявлението. Повече информация може да намерите на страни и визови подкласове, включени в програмата за биометрични данни .

Въвеждане в Австралийските ценности ​

Ако сте на 18 години или по-възрастни трябва да подпишате Декларация за австралийските ценности с което потвърждавате, че ще спазвате австралийския начин на живот и ще се подчинявате на австралийските закони. Изявлението е включено във формуляра за кандидатстване за виза. Трябва да сте прочели или да ви е обяснено за книгата Живота в Австралия преди да подпише декларацията.

Включване на семейството в кандидатурата

Можете да включите следните хора в молбата ви за виза:

 • Вашият партньор (женен или де факто)
 • децата си или децата които са на издръжка на партньора ви
 • други зависими роднини

Тези членове на семейството трябва да отговарят на изискванията за членове на семейството, включително и във вашето приложение . Заявлението трябва да включва документални доказателства за връзката им с вас.

Членовете на семейството ви трябва да са в състояние да докажат, че отговарят на здравните и символните изисквания.

Можете да добавите вашия партньор и децата които са на издръжка във кандидатурата си по всяко време, докато не е взето решение за визата.

Как да кандидатствате ?

Тази информация обяснява какво трябва да се направи за да кандидатствате за виза за квалифициран независим имигрант (подклас 189).

Кандидатствайте за тази виза онлайн чрез SkillSelect с помощта на връзката ще ви бъде предоставено писмото-покана.

Поканите се основават на твърденията, които сте правили в израз на вашите интереси така, че вашето заявление трябва да включва доказателства в подкрепа на твърденията ви.

Ако сте поканени да кандидатствате за тази виза ще разполагате с 60 дни за да го направите. Може да бъдете в или извън Австралия когато подавате молбата си.

Подгответе документите си

Трябва да се предоставят документи за да докажете твърденията, които правите в заявлението. Документите са включени в списъка за проверка на документи.

Някои документи може да отнемат известно време за да ги получите. Вие трябва да сте готов когато подавате заявлението си, за да се намалят закъсненията при обработка.

Изпратете своята кандидатура онлайн

Платете първоначалната такса за кандидатстване за виза с кредитна карта, която се прилага.

Качете вашите документи чрез вашия ImmiAccount когато подавате електронния формуляр за кандидатстване. Това ще помогне да се намалят забавянията в обработката на заявлението.

Допълнителна информация

Има допълнителна информация, която ще ви помогне да подготвите вашето приложение , като сертифициращ превод на документите на английски език, общуване с помощта на имиграционен агент, за упълномощаване на друго лице което да получи информация вместо вас и получаване на помощ за вашата кандидатура.

След като сте подали приложението

След като сте подали заявлението и документите ще ви уведомят, че са получили вашата информация.

Ще ви бъде изпратен имейл адрес за всяка бъдеща кореспонденция.

Можете да следите и управлявате вашето онлайн приложение използвайки вашият ImmiAccount .

Изчакайте за решение

Време за обработка на всяка виза.

Обработката на вашата кандидатура може да отнеме повече време, ако има нужда от здравни проверки (включително рентгенови лъчи), ако има нужда да се предостави повече информация или ако молбата Ви е непълна.

Тези разпоредби определят реда по който се обработват приложенията независимо кога са били подадени заявленията.

Извън Австралия:
Ако кандидатствате за тази виза извън Австралия не е препоръчително да пътувате до Австралия докато не са ви уведомили в писмен вид, че сте получили виза. Изчакайте решението преди да напуснете работата си, продадете дома си или да резервирате пътуването си.

В Австралия:
Ако кандидатствате за тази виза от Австралия бихте могли да кандидатствате за виза Bridging, която ви позволява да останете в страната законно докато молбата Ви се обработва. Ако ви се предостави Bridging виза A можете да кандидатствате за виза Bridging B (BVB) и да пътувате извън Австралия докато чакате за решение.

Можете да получите достъп до информация за текущото време за обработка и датите на разпределение на общите приложения за квалифицирана имиграция .

Осигурете повече информация

Можете да предоставите допълнителна информация по всяко време, докато се взема решение по молбата ви. Ако искате да коригирате информацията, която сте предоставили използвайте:

Form 1023 Уведомление за неправилен отговор (а) (99 кБ PDF).

Биха могли също така да ви попитат за повече информация. Вие ще трябва да отговорите до определена дата. След тази дата може да се вземе решение по приложението ви, като се използва наличната информация.

Ако сте кандидатствали онлайн можете да подадете допълнителна информация включително и Form 1023 чрез вашия ImmiAccount .

Ако друг човек даде информация, която би могла да доведе до отказа на визата ви, обикновено ще ви се даде възможност да я коментирате.

Може също да бъдате интервюирани. Когато се явявате на интервю носете паспорт си или друг идентификационен документ, както и всички поискани документи за интервюто.

Съобщете за промени в обстоятелствата

Съобщете, ако обстоятелствата се променят. Можете да използвате една от следните форми:

 •  Form 929 Промяна на адрес и / или паспортни данни (86 KB PDF) – ако се преместите на нов адрес или имате промяна на паспорта си
 • Form 1022 Уведомление за промени в обстоятелствата (77 KB PDF) – ако има други промени в обстоятелствата.

Тези форми могат да се подават чрез вашия ImmiAccount .

Оттегляне на кандидатурата ви

Можете да оттеглите заявлението си по всяко време преди да се вземе решение за това. За да направите това изпратете писмо или имейл, за да уведомите за оттеглянето. Молбата ви трябва да включва пълното ви име и дата на раждане. Ако вие знаете други данни и тях също трябва да ги включите – това може да бъде референтен файл номер, клиентски ID или референтен номер на транзакцията.

Кандидатите които са на възраст 18 или повече години трябва да подпишат писмо за оттегляне или да изпратят отделен имейл с писмо.

Решение за Виза

Ако ви се разреши виза вие ще знаете:

 • от кога можете да използвате визата
 • размера на безвъзмездната финансова помощ на визовия режим
 • каквито и да било условия, свързани с визата.

 

Няма да имате печат на визата която да се постави в паспорта ви.

 

Ако не ви е предоставена виза вие ще знаете:

 • защо не ви е била отпусната визата
 • вашите права за преглед (ако има такива).
 • срокът за подаване на молба за преразглеждане на решението (ако е приложимо)

Списък за проверка на документи

Тази информация е за онези, които вече са получили виза за квалифициран независим имигрант (подклас 189). Тя обяснява вашите права и задължения.

Можете да използвате Виза Право за проверка Online (VEVO) за да проверите безплатно своите данни и права за издаване на виза.

Какво тази виза ви позволява да направите ?

Това е виза за постоянно пребиваване. На вас както и всички членове на семейството на които също е била отпусната тази виза, се позволява:

 • да останете в Австралия за неопределено време
 • да работите и да учите в Австралия
 • да запишете схема в Medicare на Австралия за здравно осигуряване
 • да кандидатствате за Австралийско гражданство (ако е допустимо)
 • да спонсорирате допустими роднини за постоянно пребиваване
 • да пътувате до и от Австралия в продължение на пет години, считано от датата на предоставяне на визата (след това време ще се нуждаете от друга виза за да се върнете в Австралия).

Можете също така да получите достъп до определени осигурителни плащания (има период на изчакване).

Вашите задължения

Вие трябва да наберете най-малко 60 точки в точковата система за да имате правото да бъдате поканени да кандидатствате за тази виза.

Ако сте поканени да кандидатствате трябва да постигнете най-малко оценката посочена във Вашето писмо -покана.

Тази информация ви казва това, което може да ви бъде присъдено в точки.  Доказателствата трябва да се предоставят в списъка за проверка на документи.

Как се присъждат точки

Точки се присъждат въз основа на факторите изброени в таблицата по-долу. Всички фактори се оценяват така както са били в момента в който сте поканени да кандидатствате за тази виза.

Фактор Описание Точки
Възраст 18-24 години 25
25-32 години 30
33-39 години 25
40-44 години 15
45-49 години 0
Способност за английски език Резултатите от теста трябва да са на не повече от три години, непосредствено преди деня, в който е подадено заявлението за издаване на виза. Компетентен английски:

 • резултат най-малко шест за всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или B за всеки от четирите компонента на тест OET или
 • представете доказателства, че сте гражданин и притежавате паспорт от Канада, Нова Зеландия, Република Ирландия, Обединеното кралство или Съединените американски щати
0
Свободно ниво на владеене на английски: резултат най-малко седем за всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или B за всеки от четирите компонента на тест OET 10
Превъзходен английски: резултат най-малко осем за всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или A на всеки един от четирите компонента на тест OET 20
Квалифицирана заетост Само 20 точки могат да бъдат дадени за всяка комбинация от квалифицирана работа в и извън Австралия Извън Австралия: квалифицирана работа във вашата предложена квалифицирана професия или тясно свързана квалифицирана професия,
 • За квалифицирана работа най-малко три, но по-малко от пет години (от последните 10 години)
5
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко пет, но по-малко от осем години (от последните 10 години)
10
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко осем и до 10 години (от последните 10 години)
15
В Австралия: квалифицирана работа във вашата предложена квалифицирана професия или тясно свързана квалифицирана професия
 • За квалифицирана работа за най-малко една, но по-малко от три години (от последните 10 години)
5
 • За квалифицирана работа за най-малко три, но по-малко от пет години (от последните 10 години)
10
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко пет, но по-малко от осем години (от последните 10 години)
15
 • За квалифицирана работа в продължение на най-малко осем и до 10 години (от последните 10 години)
20
Квалификации Докторска степен от австралийска образователна институция или друга докторска степен от призната институция 20
Най-малко бакалавърска степен от австралийска образователна институция или друга степен на признат стандарт 15
Диплома или търговска квалификация завършени в Австралия 10
Награда или квалификация, признати с оценка на орган при оценка на квалифицирана професия 10
Австралийско изискване за проучване Една или повече степени, дипломи или търговски документи, издадени от австралийска образователна институция, които отговарят на изискването за австралийско проучване 5
Други фактори Сартифициран преводач 5
Проучване за региони на Австралия или нисък прираст на населението на столичен район (без дистанционно обучение) 5
Квалификации за партньорски умения 5
Професионална година в Австралия в продължение на най-малко 12 месеца от четирите години преди деня, в който сте били поканени за да кандидатствате 5
Номинация / спонсорство (където е необходимо) Номинация от страна или територия на правителството (само виза подклас 190) 5
Номинация от страна или територия на правителството или спонсорство от член на семейството, допустими да пребивават и работят в определен / обозначен раьон (само виза подклас 489) 10

Възраст

Можете да получате до 30 точки базирани на възрастта ви считано към деня в който сте били поканени да кандидатствате.

Трябва да сте по-млад от 50 години, когато сте бил поканен да кандидатствате за тази виза.

Способност за английски език

Трябва да бъдете в състояние да докажете, че имате най-малко „компетентна“ английска езикова способност, за времето когато сте поканен да кандидатстватe. За да направите това трябва да покажете, че:

 • сте гражданин на и притежавате паспорт от Канада, Нова Зеландия, Република Ирландия, Обединеното кралство или Съединените американски щати или
 • можете да имате най-малко шест за всеки от четирите компонента на говорене, четене, слушане и писане на международната система по английски език, извършваща ( IELTS ) тест или имате B на всеки от четирите компонента на професионален английски тест ( OET ).

Не се дават точки за компетентен английски език.

Можете да получите 10 точки за „опитен“ английски и 20 точки за „най-висок“ английски. Вие трябва да предоставите доказателства за:

 • свободно ниво на владеене на английски: резултат 7 за всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или резултат B за всеки от четирите компонента на OET
 • превъзходен английски : резултат осем за всеки от четирите компонента: говорене, четене, слушане и писане на тест IELTS или резултат A за всеки един от четирите компоненти на ОЕТ.

The IELTS има академичен тест и общ тест за обучение. Вие трябва само да се явите на изпит за общо обучение, освен ако вашата оценка не показва друго. Трябва само да предоставите протокола от изпита под формата на брой (РФ), който е на вашия IELTS сертификат. Резултатите от теста на вашия IELTS или OET трябва да бъдат не по-стари от три години непосредствено преди деня в който можете да подаде молбата си за виза.

Квалифицирана заетост

Можете да получите до 20 точки за квалифицирана работа.

За да имате точки за квалифицирана работа, трябва да имате през последните 10 години преди да сте бил поканен да кандидатствате, най-малко 20 часа платен труд на седмица във предложената ви квалифицирана професия и / или тясно свързана специалност.

Квалифицирана заетост е когато:

 • съответната оценка на органа предоставящ становище е подходяща оценка на уменията , че вашата работа е квалифицирана (можете да използвате датата на която квалифицираната работа е започнала)
 • трудовия ви опит отговаря на стандартите за квалифицирана работа определен от съответния орган за оценка на техния уебсайт.

Оценка на органи които имат обществено достъпни стандарти на своя уебсайт що се отнася до оценката за квалифицирана работа са:

Ако съответните стандарти на оценяващия орган за оценка на квалифицирана работа не са публично достъпни стандарти, то те трябва да отговарят най-малко на минималното индикативно ниво на умения определени от Австралия и Нова Зеландия според стандартната класификация на професиите (ANZSCO). Това може да се прилага за професиите които изискват регистрация като доказателство на подходяща оценка на уменията.

Какво е тясно свързана професия?

Всички периоди на заетост в тясно свързани професии трябва да бъдат предприети на ниво еквивалентно на уменията на вашата предложена специализация. Това означава, че за всяка от професиите за която твърдите, че е „тясно свързана“  за да ви е предложена професията трябва да бъде:

 • в същата ANZSCO единична група. Например, професията счетоводител и счетоводител данъчно облагане са в една и съща група или
 • в съответствие с пътя на израстване в кариерата. Например, счетоводител следва главен финансов директор или
 • когато съответния оценяващ орган е установил, че наемането на работа е тясно свързано с предложената специалност.

Допълнителна информация относно работното място, ниво на умение и ANZSCO единични групи са на разположение на сайта – виж Информация за признаване на квалификацията в Австралия (Asri).

Работа най-малко 20 часа седмично

„Да работим за най-малко 20 часа седмично“ означава 20 часа платен труд всяка седмица. Можете също така да отговорите на това изискване, когато вашата работа предвижда променлива продължителност на работното време, които се простират над една седмица, като някои работници на смени и летци.

Квалификации

Можете да получате до 20 точки на базата на вашите образователни квалификации за времето, когато сте били поканени да кандидатствате.

Точките могат да бъдат за най-високата висша квалификация. Например, ако сте завършили бакалавърска степен и докторска степен можете да получите точки за степен доктор.

Съответният орган за оценка на вашата предложена професия обикновено може да определи дали вашите квалификации са на стандарт, който е съпоставим със съответната австралийска квалификация.

Ако съответната оценка на органа, който извършва оценката на уменията ви не може да даде мнение за вашите квалификации, свържете се с професионалното образование за обучение и услуги за оценяване.

Докторска степен

За да получите 20 точки за докторска степен трябва да отговаряте на изискванията за присъждане на докторска степен от австралийска образователна институция или присъждане на докторска степен от друга образователна институция която е сравнима с докторат по австралийските стандарти.

Доктората по принцип се състои от повече от 4 години на обучение, включваща обширни изследвания, лекционни курсове, изпити и писане на дисертация / дисертации.

Бакалавърска степен

За да получите 15 точки за това, че имате най-малката бакалавърска степен трябва да отговаряте на изискванията за присъждане на бакалавърска степен от австралийска образователна институция или квалификацията трябва да се разглежда като най-малката сравнима с бакалавърска степен по австралийските стандарти.

Например диплома за медицинска сестра завършена в Обединеното кралство като цяло се разглежда от съответния оценяващ орган като сравнима с бакалавърската степен в Австралия.

Забележка: За да получите 15 точки за магистърска степен трябва да имате също бакалавърска степен завършена в Австралия или в чужбина или степента Masters трябва да се разглежда като най-малкото сравнимо с равнището на бакалавърска степен по австралийските стандарти.

Австралийска диплома или търговски квалификации

Можете да получите 10 точки за Австралийска диплома или Австралийска квалификация за търговия.

Всяка друга квалификация

Можете да получите 10 точки за всяка друга квалификация или награда която е призната като подходяща за вашата предложена професия във вашата оценка на уменията от съответния оценяващ орган.

Австралийско изискване за проучване

Можете да получите пет точки, ако сте завършили една или повече степени, дипломи или търговски квалификации чрез курс или курсове взети в австралийска образователна институция.

Вашият курс или курсове трябва да:

 • бъдат регистрирани чрез Commonwealth Регистъра на институциите и курсове за чуждестранни студенти (CRICOS)
 • са завършени в общо най-малко 16 календарни месеца
 • са завършени в резултат на най-малко две учебни години на проучване
 • са имат всички инструкции на английски
 • са завършени докато сте били физически в Австралия
 • са завършени докато притежаваната виза ви разрешава да учите в Австралия.

Разбира се те могат да се броят само веднъж към изискването за австралийско проучване.Всеки от тях, който не е отчетен може да се брои.

Като доказателство, че сте завършили курс или курсове трябва да осигурите:

 • заверено копие на писмото за завършване от вашата образователна институция, включително
  • датите на започване и завършване
  • датата на достигане на изискванията на курса
  • местоположението на кампуса, където сте учили
 • заверени копия на курса преписи.

Две учебни години на обучение се определят като 92 седмици на обучение в курс или курсове, регистрирани от CRICOS. CRICOS определя стандартна продължителност (брой седмици) за всеки курс.

Това е мярка за количеството на обучението което сте завършили, а не колко време ви е отнело за да го направите.

Може да отнеме повече време за да се завърши курсова работа, но ще бъде кредитирана с броя на седмиците, които CRICOS определя като стандартна продължителност. Например, ако ви отнеме 92 седмици за да завършите курс за който е определено, че трябва да се завърши според CRICOS за 78 седмици ще получите кредит само за 78 седмици.

Ако ви се дава кредит за предишно учене, може да бъдете освободен от вземането на съответния курс. Освободен разбира се не може да се причисли към изискването за австралийско проучване. Кредит не може да се разчита на базата на проучване направено или в чужбина или в рамките на Австралия в не-регистриран в CRICOS.

92-те седмици на проучване могат да спомогнат за възлагане на едни по-приемливи квалификации. В този случай курсовете на обучение не е необходимо да са направени в рамките на 24-месечен период. Възможно е да има паузи между приключването на първия курс и началото на втория.

Други фактори

Сартифициран преводач

Можете да получите пет точки за това, че сте сертифициран преводач, когато сте поканен да кандидатствате. Езикът трябва да бъдат акредитиран от Националния орган по акредитация за устни и писмени преводачи .

За да получите точки трябва да предоставите доказателства, че органът е акредитиран като преводач или тълкуван като парапрофесионално ниво или по-горе.

Проучване в регион на Австралия

Можете да получите пет точки, ако всяко от следното е приложимо:

Доказателството, че си живял и учил в тези области може да включва:

 • документи които доказват къде сте живели, като например споразумения за наем и газови, електрически и телефонни сметки
 • документи които доказват къде сте учили, като академична справка или писма от образователните институции.

Умения на партньора

Можете да получите пет точки, ако когато сте поканени да кандидатствате за тази виза, вашият партньор предостави доказателства, че:

 • е под 50-годишна възраст
 • има минимална компетентност на английски език
 • е предложен за професионална дейност на същата специалност от списъка за заемане като предложени професии
 • е бил оценен от съответния оценяващ орган като притежаващ подходящи умения за предложената специалност.

Професионална година в Австралия

Могат да получат пет точки онези които са завършили професионална година в Австралия през четирите години преди да са поканени да кандидатстват.

Вашият професионален годишен курс трябва да е бил във предложената ви квалифицирана професия или тясно свързан с квалифицираната професия. Курсът трябва да е бил в продължение на най-малко 12 месеца.

Релевантна година професионални курсове се предлагат от:


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273