Имиграционна Точкова Система – Канада

числа-от-1-до-5

Skilled Worker Immigration – Точкова Система за квалифицирани кандидати

Последните ефективни промени от 4 май 2013 осигуряват на квалифицираните кандидати, които отговарят на определени условия и отделни фактори за оценка по силата на новата схема за подбор на Federal Skilled Worker постоянно пребиваване в Канада.

За да се класира за постоянно пребиваване в рамките на новата програма FSW, кандидата трябва да отговаря на следните съществени, отделни условия:

  1. Притежават най-малко една година реален опит в една от 24-те основни професии с голямо търсене, изброени в една от категориите на Националната система за трудова класификация:
   • Инженерни мениджъри
   • Финансови и инвестиционни анализатори
   •  Геолози и океанографи
   • Строителни инженери
   •  Машинни инженери
   •  Химически инженери
   •  Минни инженери
   •  Геоложки инженери
   •  Нефтени инженери
   •  Аерокосмически инженери
   •  Компютърни инженери (с изключение на софтуерни инженери и дизайнери)
   •  Геодезисти
   •  Компютърни програмисти и интерактивни медийни разработчици
   • Промишлени техници и механици работещи с инструменти
   •  Инспектори в общественото здраве, околната среда и здравословни и безопасни условия
   •  Аудиологистици и логопеди
   •  Физиотерапевти
   •  Ерготерапевти
   •  Медицински лабораторни технолози
   •  Медицински лабораторни техници и асистенти патолози
   •  Дихателни терапевти, клинични perfusionists и кардиопулмонални технолози
   •  Медицински технолози работещи с облъчване
   • Медицински сонографи
   •  Кардиологични техници, електрофизиологични и диагностични технолози, некласифицирани другаде

Кандидатите които притежават реален опит в една от горните професии, ще могат да кандидатстват за продължаване на образованието им като квалифицирани работници, като също трябва да отговарят на всяко от следните съществени условия за подбор:

2. Важни условия за подбор:

    1. Притежават една година, в рамките на предходните 10 години на непрекъснат пълен работен ден, платен стаж или равностойността им в непълно работно време непрекъсната заетост.
    2. Професионалният опит трябва да бъде класиран в Skill Type О (Управленски професии), Skill Level A (Свободни професии) или Skill Level B (Технически професии или опитни търговци) по смисъла на националната система за професионална класификация.
    3. Резултата трябва да е достатъчно квалификационни точки на работник, състоящ се от шест фактора за подбор. Сегашната мярка е 67 точки.
    4. Подлагане на проверка на езиковите умения от легална трета страна и демонстриране на средно ниво на езиковите умения по английски или френски език, съответстващ на канадския език Benchmark от 7.
    5. Притежават подходящо финансиране на сетълмента.
    6. Да се подложат на успешен тест за сигурност и медицински преглед.

По смисъла на (NOC) Националната система за трудова класификация.

 • Да демонстрира средно ниво на владеене на един от двата официални езика на Канада;
 • Резултата трябва да е достатъчно точки, състоящ се от шест фактора за подбор. Сегашната марка е 67 точки.
 • Притежават подходящо финансиране на сетълмента
 • Да се подложат на успешен тест за сигурност и медицински преглед.

Съгласно новите правила квалифицираните кандидати се оценяват с шест фактора за да се определи тяхната допустимост за имиграция в Канада. Кандидатите трябва да получат общо 67 точки от възможни 100 за да се класират. Факторите за избор са:

 • Образование.
 • Език.
 • Трудов опит.
 • Възраст.
 • Ангажимент за заетост.
 • Адаптивност.

Новата програма има за цел да бъдат избрани кандидати с най-голяма вероятност за икономически успех и принос към Канада. Тя поддържа предишните критерии с модификация на относителното значение и структура на точките на всеки фактор за подбор.

Фактори за подбор са:

За да бъдат избрани в рамките на програмата FSW кандидатите, които притежават достатъчно професионален опит и владеене на език не трябва да имат по-малко от 67 точки при селекцията за квалифициран работник, като точките са разпределени за образование, език, трудов опит, възраст, ангажимент за заетост и адаптивност.

Образование – максимум 25 точки

Максималният брой точки присъдени за образование е 25, като максимален брой точки се дават на кандидат с докторска степен. Чуждестранните пълномощия ще се оценят от определена трета страна, за да се определи тяхното съответствие за Канада, като точки ще се присъждат на базата на тази еквивалентност.

Език – минимален праг от 16 точки, най-много 28 точки

Само кандидатите, които могат да докажат от средно до високо ниво на владеене на един от официалните езици на Канада английски или френски език, ще бъдат взети под внимание. Кандидатите, които отговарят на минималния праг трябва да наберат най-малко 16 точки по този фактор за подбор. Максималното владеене на езика може да доведе до отпускане на 24 точки.

Ползите от двуезичие се считат за незначителни за успешното икономическо установяване на личността в Канада и новите ограничения в точковата система за втори официален език са максимум 4.

Трудов опит – Минимум 9 точки, най-много 15 точки

Новата програма изисква минимум една година за да се класирате,а максималните години са 6-години.

Възраст – максимум 12 точки

До 12 точки ще бъдат давани на кандидати на възраст между 18 и 35 години. Всяка година над 35-годишна възраст ще намали даваните точки с една, като не се дават точките за възраст 47.

Подредба според заетостта – 0 или 10 точки

Точките се дават на лица с валидно предложение за работа в Канада. В опит да се рационализира пазара на труда и да се намали пътя и процесите за работодателите и техните потенциални служители, процеса на ангажимент за заетост ще бъде заменен със становище на пазара на труда (ОПТ) , процес на утвърждаване на заетостта, който обикновено се използва при обработка на приложения за канадски разрешителни за работа.

С цел да се валидира трудовата оферта и да получат точки за този фактор на подбор, предложения от работодателя кандидат трябва да докаже на човешките ресурси и развитие на уменията на Канада, че наемането на чуждестранен работник ще има неутрални или положителен икономически ефекти върху местния пазар на труда.

Кандидати с валидна оферта за заетост ще получат 10 точки по този фактор, както и допълнителни 5 точки за фактора – адаптивност или общо 15 точки.

Адаптивност – максимум 10 точки

Кандидатите които имат най-малко 1 година пълен работен ден канадски професионален опит на ръководна, тясно професионална, техническа или занаятчийска професия ще им бъде даден максимален брой точки. Както бе споменато по-горе, валидното предложение за работа ще осигури 5 точки за адаптивност. Други съображения влияещи на този фактор за подбор включват: A – близък възрастен роднина живеещ в Канада; Заявител или съпруг учил в Канада; Съпруг има предишен канадски професионален опит; Съпруг има познания по един от официалните езици на Канада.

числа-от-1-до-6

Skilled Worker Selection Grid (* Ефективна от 4-ти май 2013 *)

Фактор

Окончателен

Резултат

ОБРАЗОВАНИЕ

Max.

25

(Канадският еквивалент, установен от определена трета страна)

Докторат 25
Магистърска или професионална степен 23
Две или повече последващи други образования, от които едното е три или повече години 22
Три години или повече след завършване на средно образование 21
Две години след завършване на средно образование с удостоверение за търговия или стаж 19
Една година след завършване на средно образование с удостоверение за търговия или стаж 15
Secondary School Образователен Credential 5

ЕЗИК (Способности: говорене, четене, писане, слушане)

Max.

28

Първа Lang Много високо владеене (способност) (CLB 9) 6
Високо владеене (способност) (CLB 8) 5

Междинно владеене (способност) (CLB 7) *

Минимален праг необходим за да се приложи

4

Основно или никакво владеене 0
Възможния максимум (на всички четири способности) 24
Второ Lang Основни умения или по-високо (способност) 1
Не владее 0
Възможния максимум (на всички четири способности) 4

ОПИТ (NOC Skill Level O, A, B)

Max.

15

Една година *

Минимален праг необходим за да се приложи

9

От две до три години 11
От четири до пет години 13
Шест или повече години 15

Възраст

Max.

12

От 18 до 35 години 12
36 години 11
Намаляне с една точка на година до 47 години

Подредба според заетостта в Канада

Max.

10

HRSDC потвърдено постоянно предложение за работа 10
Кандидатa в рамките на Канада притежава разрешително за временна работа, която е:
 • Утвърдени от HRSDC включително има потвърждения
10
 • Освобождават се от валидиране HRSDC по силата на международни споразумения (напр., НАФТА)
10

Адаптация

Max.

10

Заявителя има минимум 1 година опит на квалифицирана работа в Канада 10
Кандидатът вече учи в Канада 5
Съпруг е предварително проучен в Канада 5
Съпруг преди това е работил в Канада 5
Семейна връзка над 18-години в Канада 5
Ангажимент за заетост 5
Съпруг владее един от официалните езици 5

Общо

100

Политиката на CIC потвърждава, че Федералната програма Skilled Worker е добре пригодена да избере високо образовани лица, но не подкрепя приложенията на занаятчиите.

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273